Нові форми роботи з педагогічними кадрами.

Модернізація освіти в Україні вимагає системного підходу до вирішення питань особистісного зростання, підвищення професійного рівня та фахової майстерності педагогічних кадрів, без чого неможливо підвищення  якості навчально-виховного процесу та інтеграція нашої країни  в європейський освітній простір. 

Одним з провідних положень національної доктрини розвитку освіти є принцип безперервної освіти та навчанні протягом життя. І це, в першу чергу стосується педагогів, адже добре відомо, що лише інтелектуально та морально розвинутий, креативний вчитель може виховати творчу, інноваційну особистість учня.

Обласний інститут прагне знайти сучасні ефективні шляхи вирішення цієї проблеми: на сьогодні він є не тільки центром систематичного проведення курсів підвищення кваліфікації, а  і організатором  неперервної освіти педагогів в курсовий та міжкурсовий період.

Нового якісного рівня досягла організація навчання педагогічних кадрів: впроваджуються  інноваційні технології, систематично оновлюється  зміст та форми навчально-виховного процесу на курсах підвищення кваліфікації в інституті.

В практику роботи курсів запроваджені такі форми навчання як професійні семінари-тренінги або їх елементи, обговорення педагогічних ситуацій, брейстормінги (мозкові штурми),  різноманітні рольові та імітаційні ігри, творчі звіти, майстер-класи, конференції з обміну досвідом, групові форми роботи вчителів з розробки науково-методичних проектів тощо.

Широкі можливості запровадження нових форм післядипломної освіти відкриває організація очно-дистанційних, очно-заочних курсів підвищення кваліфікації, використання ефективних педагогічних технологій через систему Internet.

Особливо цінним для нас  є те, що очно-дистанційна освіта дає реальну можливість вирішити проблеми  налагодження постійного контакту між педагогом і науково-методичними структурами інституту та  поширення інноваційних технологій в системі післядипломної освіти.

З метою ефективної організації дистанційної безперервної освіти інститут розробив систему керівництва даної форми навчання:

ü     підготовлено програмно-методичне забезпечення очно-дистанційних курсів вчителів математики, інформатики, хімії. Готуються навчально-методичні комплекси для керівників шкіл, вчителів української мови і літератури, іноземних мов, географії, фізики;

ü     створена науково-педагогічна лабораторія інтенсивної та дистанційної освіти;

ü     забезпечено супровід самостійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання;

ü     розроблена система індивідуального підходу до підвищення кваліфікації слухачів залежно від їх початкової підготовки (стартового рівня), особистих запитів і вимог кваліфікаційних характеристик;

ü     формується механізм розміщення на сайті інституту комплексу інноваційних програм.

Розвиток інформаційної культури педагогів, підвищення їх кваліфікації щодо запровадження  інформаційних технологій є пріоритетними в діяльності обласного інституту. Четвертий рік успішно реалізується проект «Intel -  Навчання для майбутнього», в рамках якого на базі інституту і створених 30 шкільних тренінгових центрів  проходять навчання дніпропетровські вчителі. Педагоги-тренери даної програми підготовлені в інституті для подальшої роботи в своїх регіонах, що створює сприятливі умови для розповсюдження програми.

Засвоєння програми корпорації Microsoft «Партнерство в навчанні» також дає можливість підвищити інформаційну культуру педагогів, розвинути їх навички роботи в сучасних інформаційних системах.

Враховуючи актуальність впровадження нових дисциплін в базовий план школи,  інститут терміново розпочав підготовку відповідних педагогічних кадрів, які мають викладати ці дисципліни.

Поряд з традиційними формами курсового підвищення кваліфікації працюють постійно діючі курси для молодих директорів загальноосвітніх навчальних закладів, для вчителів, які викладають курс «Етика віри і релігієзнавства» тощо

Вперше в Україні на базі ДОІППО проведені курси підвищення кваліфікації з «Основ здоров’я» для регіонів України.

Особлива увага звертається  на організацію самостійної роботи педагогів. З цією метою викладачі кафедр та  методисти інституту розробили рекомендації, визначили основні напрямки та проблеми  для самостійної роботи слухачів, обов’язкову літературу, додаткові джерела інформації. Це має сприяти розвитку професійно важливих якостей педагогів, їх рефлексії та її основі фахової майстерності.

Обласний інститут розуміє своє головне завдання — створити систему неперервної освіти з метою формування мотивації педагога до самоосвіти та самовдосконалення, орієнтацію на впровадження новітніх соціально-педагогічних проектів,  враховуючи можливості  сучасних Інтернет-технологій, інформаційних центрів на обласному та регіональному рівнях, науково обґрунтованих механізмів управління розвитком інноваційного потенціалу навчальних закладів.

 

                  Крамаренко С.Г., зав. каф. педагогіки та психології ДОІППО